REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.fiskalne.tarnow.pl

 

A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych z MARCUS S.C. (dalej: Sprzedawca) zarówno w placówkach Firmy jak i za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. MARCUS S.C. z siedzibą w Tarnowie , pod adresem 33-100 Tarnów

  ul. Malczewskiego 6 , numer identyfikacji podatkowej - NIP:8733255208

 3. MARCUS S.C. z siedzibą w Tarnowie prowadzi Sklep Internetowy działający pod adresem www.fiskalne.tarnow.pl .

 4. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

 5. Regulamin jest publikowany na stronie www.fiskalne.tarnow.pl

 6. Przez Nabywcę należy rozumieć osobę nabywającą towary w placówkach Sprzedawcy bądź w Sklepie Internetowym, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 ind. 1 Kodeksu Cywilnego.

 7. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez podmioty inne niż Nabywca w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulamin stosuje się odpowiednio; nie uwzględnia się regulacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

 8. Ceny podane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość netto i brutto.

 9. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 10. Strony wyłączają niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

 11. Sprzedawca zastrzega, że Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

 13. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym regulaminem Sprzedawca będzie dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W braku polubownego załatwienia sprawy, sprawy rozstrzygane będą przed właściwymi sądami powszechnymi.

B. / POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKLEPU INTERNETOWEGO:

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych podczas rejestracji.

Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu można wysyłać każdego dnia przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone poprzez formularz będą realizowane w godzinach pracy Sklepu w kolejności ich składania.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.fiskalne.tarnow.pl są przetwarzane przez MARCUS S.C. z siedzibą w 33-100 Tarnów ul.Malczewskiego 6. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a. realizacji umowy
b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
www.fiskalne.tarnow.pl
c. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 

ODBIÓR TOWARU

Czas realizacji zamówienia:

 1. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia u Sprzedawcy oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

 2. Jeżeli towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, typowy czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi jeden dzień roboczy. Decyduje data potwierdzenia zamówienia (moment, gdy zlecenie otrzymuje status Otrzymano potwierdzenie zamówienia).

 3. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu:

  1. braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go,

  2. konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw),

  3. z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę (błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Sprzedawcy).

 4. W przypadku, gdy zamówienie otrzymało status Otrzymano potwierdzenia zamówienia po godzinie 16-ej, zlecenie będzie oddane do realizacji w następnym dniu roboczym.

 5. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do anulowania zamówienia po 7 dniach w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą celem potwierdzenia zamówienia.

 6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku pracownik Sklepu Internetowego skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

 7.   Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

 

Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki:

 1.  Zamówiony przez Nabywcę towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub KE

 2. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 3. Do okresu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

 4. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi 24 godziny w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi do 48 godzin. Towar domyślnie wysyłany jest na adres podany przez Nabywcę w formularzu danych osobowych. Prawidłowe dostarczenie przesyłki znacznie ułatwi podanie numeru telefonu kontaktowego przez Nabywcę. Sprzedawca dostarcza przesyłkę za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika i nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z działań, bądź zaniechań przewoźnika - firmy kurierskiej. Do prawidłowego odbioru przesyłki wymagana jest obecność pod adresem dostawy osoby do tego upoważnionej dysponującej dokumentem tożsamości - składającego zamówienie, bądź działającej w jej imieniu.

 5. Numer listu przewozowego oraz informację o wysłaniu towaru Nabywca otrzymuje w dniu wysłania towaru (informacja widoczna w statusie zlecenia na stronie internetowej Sprzedawcy).

 6. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich adnotacji w liście przewozowym i uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Brak adnotacji w liście przewozowym co do stanu przesyłki oznacza, że dostarczony i wydany przez kuriera towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nie uszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.

 

Koszty dostawy:

Koszty dostawy są automatycznie doliczane w podsumowaniu formularza zamówienia w zależności od formy realizacji zamówienia.

 

Sposób płatności:

 1.  Gotówka

  Nabywca dokonuje płatności gotówką podczas odbioru osobistego w salonie Sprzedawcy.

 2.  Pobranie

  Nabywca dokonuje płatności za przesyłkę kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru.

 3.  Przedpłata (przelew)

  Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie Faktury Pro Forma. Faktura, na której podane są dane niezbędne do dokonania przelewu, zostaje przesłana Nabywcy drogą elektroniczną w dniu kompletowania zamówienia, przed wysłaniem przesyłki.

  Przesyłka zostanie wysłana w dniu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki).

  Nabywca powinien dokonać przelewu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Faktury Pro Forma. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi dokonanie przelewu, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu.

 

Odbiór osobisty w salonie:

Odbiór osobisty zamawianego towaru jest możliwy wyłącznie w sklepie Sprzedawcy, w Tarnowie pod adresem:

MARCUS S.C., 33-100 Tarnów ul. Malczewskiego 6


Towar zamówiony do odbioru w salonie po uzyskaniu statusu Przygotowane do odbioru czeka na wydanie przez kolejne 3 dni roboczych. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi odbiór, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu.

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną, Nabywca zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dotyczy to wyłącznie klientów indywidualnych. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu.

 3. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy z którymi był dostarczony (oryginalne nie naruszone opakowanie z kompletną zawartością).

 5. Zwrotowi nie podlegają nośniki danych oraz programy komputerowe, jeśli zostało otwarte ich opakowanie, a także produkty posiadające właściwości ściśle określone przez Nabywcę przy składaniu zamówienia lub są ściśle związane z jego osobą.

 6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty przewozu i odesłania towaru.

 7. Kwotę 100% ceny produktu zwracamy na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

 8. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście w siedzibie sklepu.

 9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Sprzedawcy towar.

 10. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty lub świadczenia, które otrzymał bezpłatnie wraz z zwracanym towarem.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ/REKLAMACJE

 1. Reklamacje Nabywcy rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Nabywca ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Nabywcę na znaczne niedogodności, Nabywca ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności towaru z umową, Nabywca uprawniony jest do nadania towaru na adres MARCUS S.C., 33-100 Tarnów, ul. Malczewskiego 6. Nabywca zobowiązany jest odesłać niezgodny z umową towar firmą kurierską UPS wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. W sytuacji skorzystania z usług innego przewoźnika koszty dostarczenia towaru obciążają Nabywcę.

 3. Sprzedawca zwraca Nabywcy koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania towaru, rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Nabywcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

 4. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

 5. Istnienie uprawnień Nabywcy z tytułu jego niezgodności z umową (wadliwości towaru) wobec Sprzedawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 6. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku urządzenia reklamowanego. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączna odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.

ZASTRZEŻENIA

 1. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem Sklepu Internetowego: sklep@fiskalne.tarnow.pl

 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru lub ich cen z uwagi na częste wahania cen u dostawców i dystrybutorów oraz zmiany kursów walut, które są od Sprzedawcy niezależne. W takich przypadkach pracownik Sklepu Internetowego kontaktuje się z Nabywcą, który podejmuje ostateczną decyzję o zawarciu umowy.

 3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.